ZROBIMY WSZYSTKO, ABY GMINA KRZESZOWICE BYŁA OTWARTA DLA WSZYSTKICH CHCĄCYCH TU ZAMIESZKAĆ, PRACOWAĆ, INWESTOWAĆ I ODPOCZYWAĆ.

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

 • KIEROWANIE SIĘ WE WSZYSTKICH DZIAŁANIACH DOBREM GMINY I ICH MIESZKAŃCÓW.
 • UCZCIWOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ I WYSOKIE STANDARDY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW, JAKO PRIORYTETY W ZARZĄDZANIU URZĘDEM MIEJSKIM.
 • DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ ZAWODOWY URZĘDNIKÓW.
 • STAŁE ZWIĘKSZANIE ROLI E-ADMINISTRACJI W OBSŁUDZE MIESZKAŃCÓW.
 • POPRAWIENIE PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY URZĘDEM, A MIESZKAŃCAMI.

GOSPODARKA KOMUNALNA

 • GOSPODARKA ODPADAMI – DOSKONALENIE REALIZOWANEGO PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI, POPRZEZ ZAPEWNIENIE RZETELNEJ COROCZNEJ ANALIZY JEGO STANU, WŁAŚCIWĄ WSPÓŁPRACĘ Z FIRMAMI ODBIERAJĄCYMI ODPADY, ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW, EWIDENCJĘ ORAZ LIKWIDACJĘ „DZIKICH WYSYPISK”.
 • STWORZENIE PLANU ROZWOJU MIESZKALNICTWA KOMUNALNEGO I DOSTOSOWANIE GO DO PROGRAMÓW RZĄDOWYCH.
 • RACJONALNA POLITYKA GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI.
 • RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADU ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH.
 • BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH POZA CENTRUM MIASTA.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA

 • AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2019-2023.
 • POWIĘKSZENIE I ODBUDOWA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH CELEM STWORZENIA NOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH.
 • MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW DLA POTRZEB MIESZKAŃCÓW I SAMORZĄDU W WYNIKU PRÓB SCALANIA I WYMIANY GRUNTÓW W NASZEJ GMINIE.
 • PROMOCJA INWESTYCYJNA GMINY.
 • SKUTECZNE I CELOWE POZYSKIWANIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2023.
 • POLEPSZENIE I USYSTEMATYZOWANIE SIECI TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE NASZEJ GMINY.

URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 • PRZYSTĄPIENIE DO AKTUALIZACJI STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZESZOWICE ORAZ ZWIĄZANEJ Z TYM AKTUALIZACJI WSZYSTKICH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
 •  PODJĘCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DRÓG.
 •  STWORZENIE KONCEPCJI ROZWOJU SIECI DRÓG LOKALNYCH W MIEŚCIE KRZESZOWICE ORAZ SOŁECTWACH GMINY KRZESZOWICE W OPARCIU O PLANY INWESTYCJI DROGOWYCH O ZNACZENIU PONADLOKALNYM.
 • PODJĘCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REGULACJI RZEK I POTOKÓW W NASZEJ GMINIE

EDUKACJA

 • POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY, POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA, GODNYCH WARUNKÓW NAUCZANIA I PRACY ORAZ WYPOSAŻENIA W NIEZBĘDNE POMOCE DYDAKTYCZNE WE WSZYSTKICH PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE KRZESZOWICE.
 • ZAPEWNIENIE UCZNIOM DOSTĘPU DO GORĄCYCH POSIŁKÓW POPRZEZ UDZIAŁ W RZĄDOWYM PROGRAMIE ”STOŁÓWKA SZKOLNA +’.
 • STWORZENIE WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ W SZKOŁACH ORAZ MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIANIA W SZKOLE PODRĘCZNIKÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH.
 • ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW DO UTWORZENIA ZESPOŁÓW SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE ORAZ DOSTOSOWANIA LOKALI PRZEDSZKOLNYCH DO SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
 • DOSTOSOWANIE CZASU PRACY ŚWIETLIC SZKOLNYCH DO POTRZEB RODZICÓW ORAZ ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ OPIEKI ŚWIETLICOWEJ UCZNIOM, KTÓRZY MUSZĄ DŁUŻEJ PRZEBYWAĆ W SZKOLE ZE WZGLĘDU NA CZAS PRACY ICH RODZICÓW.
 • PROMOWANIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY KRZESZOWICE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH WSPÓŁCZESNYM UZALEŻNIENIOM ORAZ PROMUJĄCYCH ZDROWY TRYB ŻYCIA.
 • SPORZĄDZENIE KATALOGU POTRZEB PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA CELE ZGODNE Z TYMI POTRZEBAMI.
 • PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OŚWIATY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM I UZALEŻNIENIOM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.
 • STWORZENIE WARUNKÓW DO REALIZACJI ATRAKCYJNEJ OFERTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH.
 • ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ ILOŚCI GODZIN POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W TYM KÓŁ ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘĆ SPORTOWYCH.
 • TWORZENIE WARUNKÓW DO OBJĘCIA OPIEKĄ ŻŁOBKOWĄ JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY DZIECI Z TERENU GMINY KRZESZOWICE.
 • UTRZYMANIE DOBREGO KLIMATU DLA ROZWOJU SIECI NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • MODYFIKACJA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W CELU JEGO PEŁNEGO, SKUTECZNEGO WYKORZYSTANIA.
 • ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI STAŁYCH WSPÓLNYCH PATROLI STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI.
 • DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POPRZEZ STAŁE DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY ORAZ ZDOBYWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH NA NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE I SZKOLENIA PODNOSZĄCE POZIOM UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZYCH.
 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, POPRZEZ DOBRE OZNAKOWANIE I LIKWIDACJĘ MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • PROMOWANIE EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
 • POWIĘKSZENIE OFERTY WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.
 • KONSEKWENTNA LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI.
 • PODJĘCIE SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ CZYSTOŚCI POWIETRZA W NASZEJ GMINIE.
 • WPROWADZENIE PROGRAMU OCHRONY GOSPODARSTW DOMOWYCH I GOSPODARSTW ROLNYCH PRZED DEWASTACJĄ ZE STRONY ZWIERZĄT LEŚNYCH.
 • UDZIAŁ SAMORZĄDU GMINNEGO W RZĄDOWYCH PROGRAMACH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ORAZ DOFINANSOWANIU WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE.

OPIEKA SPOŁECZNA

 • STWORZENIE WARUNKÓW DO RZETELNEJ WSPÓŁPRACY KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA Z NIEPUBLICZNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ W NASZEJ GMINIE W CELU LEPSZEGO I EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW.
 • PODJĘCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ UTWORZENIA NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE ŚWIETLIC DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH ORAZ UTWORZENIE PRZY „KRZESZOWICKIM CENTRUM ZDROWIA” ODDZIAŁU DLA OKRESOWEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH WYMAGAJĄCYCH STAŁEJ OPIEKI.
 • STWORZENIE SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCEGO SYSTEMU POMOCY DZIECKU I RODZINIE W RAMACH PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.
 • NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH W CELU POZYSKANIA ZEWNĘTRZNYCH FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA POMOC RODZINOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • ZWIĘKSZENIE WSPARCIA PRAWNEGO I MERYTORYCZNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
 • STWORZENIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW DLA REALIZACJI POLITYKI SENIORALNEJ.
 • ZWIĘKSZENIE KATALOGU ZADAŃ WSPIERANYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY.
 • WYKORZYSTANIE INSTRUMENTU „INICJATYWY LOKALNEJ” JAKO SPOSOBU NA AKTYWNY WSPÓŁUDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WAŻNYCH DLA DANEGO ŚRODOWISKA.
 • WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W SOŁECTWACH.

SPORT I TURYSTYKA

 • PRZYSTĄPIENIE DO BUDOWY GMINNEGO CENTRUM REHABILITACYJNO-REKREACYJNO-SPORTOWEGO /BASENY, GABINETY REHABILITACYJNE, STREFY RELAKSU/ NA BAZIE WYKORZYSTANIA WÓD MINERALNYCH WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZKIM.
 • ZAINICJOWANIE AKCJI „ORLIK W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY”.
 • REWITALIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH GKS „ŚWIT” – ODTWORZENIE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO I PIŁKARSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA.
 • OTWARCIE W KRZESZOWICACH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY WĘZŁACH KOMUNIKACYJNYCH /PKP, BUSY, AUTOBUSY/
 • ZINTENSYFIKOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KREOWANIA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH.
 • PROMOWANIE TURYSTYKI ROWEROWEJ I PIESZEJ.
 • PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NASZEJ GMINY.